عکس نشریه

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه(ص)

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

محمد فاکر میبدی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

 

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

آخرین شماره

شماره 8,دوره اول بهار و تابستان 1396

1

عنوان: نقش اسباب نزول در فهم آیات از منظر علامه طباطبایی و مراغی *

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: سید کمال حسینی ،ام‌البنین یزدی ،

کلیدواژگان: اسباب نزول ، شأن نزول ، فهم آیات ، المراغی ، المیزان. ،

2

عنوان: بررسی تطبیقی شأن نزول آیات اطعام(5-22 سورۀ انسان) از دیدگاه مفسران فریقین *

صفحه: 33تا 64

نویسندگان: عبدالهاشم میرزا ،

کلیدواژگان: شأن نزول ، شیعه ، اهل سنت ، اهل‌بیت ، سبب نزول ، آیات اطعام ، سورۀ انسان ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی روایات تفسیری فریقین دربارۀ کوثر *

صفحه: 65تا 94

نویسندگان: محمدیعقوب بشوی ،

کلیدواژگان: کوثر ، روایات فریقین ، فاطمه ، نهر ، حوض ، خیر کثیر ، اولاد پیامبر. ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی مصداق «اهل‌بیت» در آیه تطهیر از منظر مفسران فریقین *

صفحه: 95تا 120

نویسندگان: سیدحسن محمدی ،

کلیدواژگان: آیه تطهیر ، أهل‌بیت ، آل عبا ، عصمت ،

5

عنوان: مطالعه تطبیقی مبانی و روش تفسیری التفسیر الأثری الجامع و جامع البیان عن تفسیرالقرآن *

صفحه: 121تا 150

نویسندگان: فاطمه رجائی ،طاهره رجائی ،

کلیدواژگان: التفسیر الأثری الجامع ، جامع البیان ، محمدهادی معرفت ، محمد بن جریر طبری ، قیاس ، خبر واحد ، روش تفسیر ،