عکس نشریه

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه(ص)

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

محمد فاکر میبدی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

 

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

آخرین شماره

شماره 9,دوره اول پاییز و زمستان 1396

1

عنوان: بررسی و تحلیل نظریه موافقان و مخالفان وجود سجع در قرآن *

صفحه: 7تا 38

نویسندگان: عزت‌الله مولایی‌نیا ،مریم مظفری ،

کلیدواژگان: قرآن ، فواصل سجع ، موافقان وجود سجع ، مخالفان وجود سجع. ،

2

عنوان: تأثیر فهم واژگان در تفسیر قرآن از منظر فریقین*

صفحه: 39تا 62

نویسندگان: محمد فلاحی قمی ،

کلیدواژگان: فهم ، لغت ، فریقین ، معنا ، تفسیر و اثر ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

صفحه: 63تا 84

نویسندگان: سید محمود طیب‌حسینی ،سپیده مقیمی ،

کلیدواژگان: بررسی تطبیقی ، قربی ، مودت قربی ، اهل‌بیت ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی آرای مفسران در تفسیر آیه «نُور» *

صفحه: 85تا 114

نویسندگان: علی‌محمد قاسمی ،

کلیدواژگان: نور ، مشکات ، زجاجة ، مصباح ، تفسیرتطبیقی. ،

5

عنوان: مقایسه تطبیقی منابع معرفتی تفسیر قرآن از منظر فریقین در بازخوانی آیات «اصحاب الاعراف» *

صفحه: 115تا 148

نویسندگان: رسول چگینی ،

کلیدواژگان: اصحاب الاعراف؛ اعراف؛ صحابه؛ تابعین؛ تفسیر قرآن. ،