6

عنوان: بررسی تطبیقی ماهیت معجزه از منظر علامه مصباح یزدی و علامه معرفت

صفحه: 151تا 168

نویسندگان: محمد دادسرشت ،

کلیدواژگان: قرآن ، ماهیت معجزه ، اعجاز ، علامه معرفت ، علامه مصباح یزدی. ،