6

عنوان: بررسی کیفیت آغازین وحی بر پیامبر اسلام (ص) از دیدگاه روایات فریقین *

صفحه: 127تا 152

نویسندگان: محمدصادق عادلی ،

کلیدواژگان: نزول وحی ، کیفیت آغازین وحی ، پیامبر اسلام’ ، فریقین؛ اهل بیت ، اهل سنت. ،