عکس نشریه

مطالعات فقه تربیتی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی فقه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره 04,دوره دوم(راه تربیت) بهار 1387

1

عنوان: الگوهای روابط والدین با کودک با نگاه به سیره معصومان علیهم السلام

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: داوود حسینی ،

کلیدواژگان: الگوی تربیتی ، سهل گیر ، سخت گیر ،

2

عنوان: رویکرد تربیتی به آموزش

صفحه: 29تا 53

نویسندگان: عبدالرضا مهاجر ،

کلیدواژگان: آموزش ، یادگیری ، رویکرد تربیتی ،

3

عنوان: ترس عوامل، نشانه ها و انواع آن با رویکردی دینی و روان شناختی

صفحه: 54تا 70

نویسندگان: یحیی حبیبی ،

کلیدواژگان: ترس ، انگیزش ، هیجان ،

4

عنوان: روان شناسی و توبه

صفحه: 71تا 100

نویسندگان: هادی بنکدار ،

کلیدواژگان: توبه ، جبران ، یادگیری ،

5

عنوان: نیاز نظام تربیتی به اصلاحات

صفحه: 101تا 120

نویسندگان: بهروز رفیعی ،

کلیدواژگان: طبیعت ، نوسازی ، نظام تربیتی ،