عکس نشریه

HIKMET

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

HIKMET

شماره 4,دوره اول زمستان 1391

1

عنوان: سه مساله زبانشناسی از دیدگاه سامی فراشری

صفحه: 11تا 32

نویسندگان:

کلیدواژگان: زبانشناسی ، سامی فراشری ، زبان آلبانیایی ،

2

عنوان: نسخه های خطی فارسی در آرشیوی کوزوو

صفحه: 33تا 46

نویسندگان: Sadik Mehmeti ،

کلیدواژگان: نسخه های خطی فارسی ، آرشیوی کوزوو ، عثمانیها ،

3

عنوان: معنی کلیمه لی – Li در زبانهای هند و اروپایی

صفحه: 47تا 62

نویسندگان: Dr. Nijazi Gashi ،

کلیدواژگان: کلیمه لی – Li ، زبانهای هند و اروپایی ،

4

عنوان: رخدادهای قبل از جنگ کوزوو در کتاب "هشت بهشت" ادریس بطلیسی (2)

صفحه: 63تا 86

نویسندگان: Salih Trako ،

کلیدواژگان: رخدادهای قبل از جنگ کوزوو در کتاب "هشت بهشت" ادریس بطلیسی ،

5

عنوان: دیدگاه های تربیتی در "پند نامه" عطار

صفحه: 87تا 102

نویسندگان: Prof. dr. Jashar Rexhepagiq ،

کلیدواژگان: دیدگاه های تربیتی ، پند نامه عطار ، ادبیات فارسی ،