1

عنوان: فراز و فرود علوم عقلی و دانش ریاضی ایران از قرن چهارم تا نهم

صفحه: 7تا 28

نویسندگان: محمدرضا یوسفی ،رقیه ابراهیمی شهرآباد ،

کلیدواژگان: ریاضیات ، ایران باستان ، ایران اسلامی ، علوم عقلی و تمدن اسلامی. ،