عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 10,دوره اول بهار و تابستان 1391

1

عنوان: روان‌شناسی شخصیت سالم از منظر قرآن

صفحه: 11تا 40

نویسندگان: بهروز یدالله پور ،مهناز فاضلی کبریا ،

کلیدواژگان: قرآن‌ ، انسان‌ ، شخصیت سالم‌ ، روان‌شناسی. ،

2

عنوان: چیستی و امکان‌سنجی علم اقتصاد اسلامی در پرتو آموزه‌های قرآنی

صفحه: 41تا 66

نویسندگان: جواد ایروانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، اقتصاد ، اقتصاد اسلامی ، اقتصاد قرآنی. ،

3

عنوان: اعجاز حقوقی قرآن

صفحه: 67تا 88

نویسندگان: سید حمید جزایری ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز ، تشریع ، حقوق ، اعجاز حقوقی. ،

4

عنوان: بررسی چهارده اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه

صفحه: 89تا 116

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،ابراهیم رضایی آدریانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر نمونه ، اعجاز ، علم ، اعجاز علمی قرآن. ،

5

عنوان: روش‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن

صفحه: 117تا 134

نویسندگان: سید حسین فخر زارع ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، اجتماعی ، روش‌شناسی. ،