عکس نشریه

مطالعات فقه تربیتی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی فقه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره 05,دوره سوم(راه تربیت) تابستان 1387

1

عنوان: امید و نقش آن در سلامت و بهداشت روان

صفحه: 37تا 54

نویسندگان: سید جواد حسنی ،

کلیدواژگان: بهداشت روان ، تحلیل ، موضوعات ،

2

عنوان: تربیت سیاسى در اندیشه امام خمینى

صفحه: 53تا 71

نویسندگان: رضا عیسی نیا ،

کلیدواژگان: تربیت پذیری- سیاسیت- اهمیت - ضرورت ،

3

عنوان: نقش حجاب و پوشش در سلامت روانی زن

صفحه: 55تا 70

نویسندگان: عباس رجبی ،

کلیدواژگان: حجاب ، سلامت روانی ، جامعه ،

4

عنوان: نقش خوش بینی در پیش گیری از اضطراب

صفحه: 71تا 94

نویسندگان: نجیب الله نوری ،

کلیدواژگان: اظطراب ، خودبینی ، رخدادها ،

5

عنوان: نقش باورهای غیر منطقی در عدم تعادل روانی

صفحه: 95تا 120

نویسندگان: رقیه هاشم زاده ،

کلیدواژگان: آرامش روانی ، خود باوری ، عقلانی و عاطفی ،