عکس نشریه

گفتمان حقوقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره 1,دوره اول بهار و تابستان 1391

1

عنوان: نامزدی و انحلال آن در فقه و حقوق افغانستان

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: سید احمد حسینی حنیف ،

کلیدواژگان: خواستگاری ، نامزدی ، انحلال نامزدی ، خسارات ناشی از انحلال نامزدی ، حقوق افغانستان. ،

2

عنوان: بررسی تطبیقی قرابت و اثر آن در منع از نکاح

صفحه: 33تا 74

نویسندگان: محمد موسی فکوری ،

کلیدواژگان: موانع نکاح ، قرابت ، قرابت نسبی ، قرابت سببی ، قرابت رضاعی ، فقه حنفیه ، فقه امامیه. ،

3

عنوان: نفقه، از وجوب تا سقوط

صفحه: 75تا 92

نویسندگان: عصمت‏ ا... فتحی ،

کلیدواژگان: نفقه ، زوجین ، تمکین ، نشوز ، سقوط نفقه. ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی حضانت مادر در فقه و حقوق افغانستان

صفحه: 93تا 116

نویسندگان: محمد تقی مناقبی ،

کلیدواژگان: حضانت ، رضاع ، اجرت ، حق ، تکلیف ،

5

عنوان: نقش ارتداد و قرابت رضاعی در انفساخ عقد نکاح

صفحه: 117تا 142

نویسندگان: محمد علی فکوری ،

کلیدواژگان: انفساخ ، ایجاد قرابت رضاعی ، ارتداد ، فقهای امامیه ، فقهای اهل‌سنت ،