عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 11,دوره اول پاییز و زمستان 1391

1

عنوان: قانون‌گذاری در قرآن و مکاتب بشری

صفحه: 43تا 64

نویسندگان: سید احمد میر خلیلی ،مجید محمد زاده ،

کلیدواژگان: قرآن ، حقوق ، قانون‌گذاری ، اهداف و شرایط قانون‌گذار. ،

2

عنوان: بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک

صفحه: 65تا 86

نویسندگان: جواد ایروانی ،مهدی عبادی ،

کلیدواژگان: قرآن ، کنوانسیون حقوق کودک ، کودک ، حقوق. ،

3

عنوان: روش‌شناسی تفسیر فقهی

صفحه: 78تا 122

نویسندگان: محمد مهدی کریمی‌نیا ،

کلیدواژگان: قرآن ، آیات الاحکام ، تفسیر فقهی ، تفسیر موضوعی ، فقه القرآن. ،

4

عنوان: قرآن و آزادی سیاسی

صفحه: 123تا 159

نویسندگان: نجف لک زایی ،نصرالله نظری ،

کلیدواژگان: قرآن ، سیاست ، آزادی سیاسی ، مشارکت ، رقابت ، نظارت ، شورا ، بیعت ، حزب. ،

5

عنوان: بررس مقاله «کشاورزی و گیاهان در قرآن» دیوید وینز

صفحه: 161تا 180

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،مهدی همتیان ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم ، زیست‌شناسی ، کشاورزی ، گیاهان ، دایرة المعارف قرآن لیدن ، دیوید وینز. ،