عکس نشریه

مطالعات فقه تربیتی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی فقه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره 06,دوره سوم(راه تربیت) پاییز و زمستان 1387

1

عنوان: مبانی نظری تقریب در قرآن و سنت

صفحه: 81تا 102

نویسندگان: سعید ارجمندفر ،

کلیدواژگان: تعالیم قرآن - مبانی تقرب - سیره نبوی - سیره علوی ،

2

عنوان: تقریب در سیره و نگاه عالمان بزرگ

صفحه: 102تا 122

نویسندگان: عبدالرحیم اباذری ،

کلیدواژگان: منادی – وحدت – تقرب – اهل سنت ،

3

عنوان: نقش قدرت¬های سیاسی در گسترش اختلافات مذهبی

صفحه: 123تا 147

نویسندگان: محمدحسین رفیعی ،

کلیدواژگان: قدرت – سیاست – دولت¬ها – مذهب - اختلاف ،

4

عنوان: استراتژی تقریب کشورهای اسلامی و راهکار گفتوگو

صفحه: 124تا 153

نویسندگان: علیرضا صیادنژاد ،

کلیدواژگان: استراتژی- وحدت - سیاست – گفت وگو - تقرب ،