عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 12,دوره اول بهار و تابستان 1391

1

عنوان: بررسی دیدگاه خاورشناسان پیرامون مصادر قرآن

صفحه: 11تا 30

نویسندگان: سید علی‌اکبر ربیع نتاج ،رمضان مهدوی آزاد بنی ،حبیب الله حلیمی جلودار ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، مصادر وحی ، وحی نفسی. ،

2

عنوان: نقد دیدگاه‌های مستشرقان در رابطه با تعارض قرآن و علوم طبیعی

صفحه: 31تا 56

نویسندگان: سید عیسی مسترحمی ،علی اکبر فراهی بخشایش ،

کلیدواژگان: قرآن ، علوم طبیعی ، تعارض ظاهری ، مستشرقان. ،

3

عنوان: نقد شبهات مستشرقان درباره تناسب آیات قرآن

صفحه: 57تا 76

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،علی قانعی اردکانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، تناسب آیات ، نظم قرآن ، اسلوب قرآن. ،

4

عنوان: بررسی رویکردهای خاورشناسان پیرامون مکی و مدنی

صفحه: 77تا 92

نویسندگان: رضا حق‌پناه ،مصطفی احمدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، آیات و سوره‌های مکی و مدنی ، تقسیم‌بندی سوره‌ها ، خاورشناسان. ،

5

عنوان: بررسی دیدگاه مونتگمری وات پیرامون افسانه غرانیق

صفحه: 93تا 112

نویسندگان: سید محمد موسوی مقدم ،علی حاجوی ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبراعظم ، غرانیق ، آیات شیطانی ، ویلیام مونتگمری وات. ،