عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

شماره 14,دوره جدید زمستان 1393

1

عنوان: آموزه‌های اسلامی در مراودات بین‌المللی

صفحه: 21تا 44

نویسندگان: حسن رضایی ،

کلیدواژگان: اسلام ، انسان‌شناسی ، هستی‌شناسی ، روابط بین‌الملل ، جنگ‌محوری ، صلح‌محوری ،

2

عنوان: منطقه‌گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد (با تأکید بر مؤلفه‌های فرهنگی و اقتصادی)

صفحه: 45تا 68

نویسندگان: مصطفی رنجبر محمدی - محمدصادق کوشکی ،

کلیدواژگان: ترکیه ، سیاست خارجی ، منطقه‌گرایی ، فرهنگ ، اقتصاد. ،

3

عنوان: بررسی سیاست¬های دینی دولت¬ مدرن مصر در قبال نهاد دین؛ با تاکید بر تصوف

صفحه: 69تا 104

نویسندگان: سید سعید هاشمی نسب ،

کلیدواژگان: مصر ، دولت مدرن ، نوسازی ، سیاست¬های دینی ، تصوف. ،

4

عنوان: جریان‌شناسی نهضت¬های اسلامی در جهان اسلام با تمرکز بر بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا

صفحه: 105تا 134

نویسندگان: محسن محمدی ،

کلیدواژگان: نهضت¬های اسلامی, تمدن اسلامی, بیداری اسلامی, استعمار, ملی گرایی, هویت دینی ،

5

عنوان: آسیب‌شناسی نقش شیعیان در پاکستان؛ با تاکید بر حزب مجلس وحدت مسلمین

صفحه: 135تا 178

نویسندگان: اسماعیل باقری ،

کلیدواژگان: پاکستان ، حزب مجلس وحدت مسلمین ، شیعیان ، فرقه‌گرایی ،