عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

شماره 15,دوره جدید بهار 1394

1

عنوان: تصوف در آسیای مرکزی

صفحه: 19تا 38

نویسندگان: حبیب الله زمانی محجوب ،

کلیدواژگان: آسیای مرکزی ، تصوف ، نقشبندیه ، یسویه ، کبرویه. ،

2

عنوان: بررسی و تحلیل وضعیت شیعیان در جمهوری آذربایجان

صفحه: 39تا 66

نویسندگان: مرتضی اشرافی - مجتبی اشرافی ،

کلیدواژگان: جمهوری آذربایجان ، شیعیان ، جمهوری اسلامی ایران ، دین اسلام ، سیاست خارجی ، تشیع. ،

3

عنوان: بررسی تاریخی اوضاع اجتماعی – سیاسی مسلمانان منطقه آسیای مرکزی ( در قرن دوازدهم تا بیستم )

صفحه: 67تا 104

نویسندگان: نصرالله حسین زاده ،

کلیدواژگان: مسلمانان ، آسیای مرکزی ، اعراب مسلمان ، اسلام‌گرایی ، اسلام‌ستیزی. ،

4

عنوان: جریان¬شناسی علمی و دینی در هند؛ علما و اندیشمندان شیعه در منطقه

صفحه: 105تا 158

نویسندگان: محسن محمدی ،

کلیدواژگان: هند ، شیعیان ، علما ، حکومت¬های شیعی هند ، مهاجرت علما. ،

5

عنوان: تحلیلی بر مهم‌ترین علل تهاجم نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به یمن

صفحه: 159تا 190

نویسندگان: عبدالرضا فیروزکلائی ،

کلیدواژگان: جمهوری عربی یمن ، عربستان سعودی ، منصور هادی ، جنبش انصاراله ، تنگه باب المندب. ،