عکس نشریه

پژوهشنامه کلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

مرتضی حسینی شاهرودی

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

احسان احمدی

آدرس ایمیل:

kalamjournal.miu@gmail.com

سید سلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    ساعات پاسخ گویی به نویسندگان محترم 9و 30 دقیقه تا 14 و 30 دقیقه می باشد باتشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه کلام

شماره 1,دوره اول پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: معیار شناسی اصل بودن امامت در واکاوی معیاری اصول دین

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: امداد توران ،داود شیخی زازرانی ،

کلیدواژگان: معیار ، اصول دین ، اصول مذهب ، امامت.. ،

2

عنوان: عقل‌‌گرایی و نص‌‌گرایی در کلام اسلامی با بررسی دیدگاه‌ شیخ طوسی و ابن‌ادریس

صفحه: 27تا 48

نویسندگان: حمیدرضا شریعتمداری ، مرتضی توکلی محمدی ،

کلیدواژگان: شیخ طوسی ، ابن ادریس ، عقل‌گرایی ، نص‌گرایی ،

3

عنوان: امامت و امام درگفتمان امامیه و ماتریدیه

صفحه: 49تا 68

نویسندگان: حسن‌علی اخلاقی ،محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: امامت ، امام ، عدالت ، عصمت ، ، ماتریدیه ، امامیه اثنی عشری. ،

4

عنوان: بررسی دلیل ضرورت قانون در اثبات نبوت عامه

صفحه: 69تا 92

نویسندگان: عسگر دیرباز ،محمود زارعی بلشتی ،

کلیدواژگان: نبوت ، قانون ، عقل ، وحی ، لطف ،

5

عنوان: واکاوی دیدگاه استاد جوادی آملی در نسبت عقل و دین و تأثیر آن بر علم دینی

صفحه: 93تا 112

نویسندگان: مهدی عبداللهی ،مصطفی صالحی اردکانی ،

کلیدواژگان: جوادی آملی ، عقل و دین ، علم و دین ، علم دینی. ،