عکس نشریه

پژوهشنامه کلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

مرتضی حسینی شاهرودی

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

احسان احمدی

آدرس ایمیل:

kalamjournal.miu@gmail.com

سید سلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    ساعات پاسخ گویی به نویسندگان محترم 9و 30 دقیقه تا 14 و 30 دقیقه می باشد باتشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه کلام

شماره 2,دوره دوم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: بررسی حقیقت «ایمان» از نگاه مجتهد شبستری

صفحه: 5تا 20

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی شاهرودی ،سید محراب‌الدین کاظمی ،

کلیدواژگان: ایمان ، تجربه دینی ، علم ، باور ، مجتهد شبستری. ،

2

عنوان: بررسی و نقد اشکالات فخر رازی به قاعده الواحد

صفحه: 21تا 42

نویسندگان: محمود صیدی ،

کلیدواژگان: فخر رازی ، الواحد ، علت ، معلول ، سنخیت. ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی اوصاف الهی از منظر «التوحید» شیخ‌صدوق و ملاصدرا

صفحه: 43تا 46

نویسندگان: عسکر دیرباز ،سکینه دشتکی ،

کلیدواژگان: واجب الوجود ، اوصاف الهی ، التوحید ، شیخ صدوق ، ملاصدرا ،

4

عنوان: تحلیل و بررسی رابطه ذات و اوصاف حق‌تعالی

صفحه: 65تا 85

نویسندگان: سید مجید میردامادی ،

کلیدواژگان: مفهوم ، مصداق ، ذات ، صفت ، توحید صفاتی. ،

5

عنوان: بررسی معاد مقبول ابن سینا

صفحه: 87تا 100

نویسندگان: جهانگیر مسعودی ،فاطمه کبری طالبی ،

کلیدواژگان: معاد جسمانی ، معاد روحانی ، مبانی فلسفی ، ادله فلسفی ، ابن‌سینا ،