عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره 30,دوره هشتم پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: ارث زوجه از ترکه زوج در فرض تنها وارث بودن

صفحه: 5تا 22

نویسندگان: سیداحمد حسینی حنیف ،

کلیدواژگان: ارث زوجه ، انحصار وراثت زوجه ، فقیه جامع شرایط فتوا و تقلید ، رد باقیمانده ترکه ، عصر غیبت. ،

2

عنوان: باز پژوهشی در مفهوم استصحاب و بیان عدم اعتبار استصحاب کلی قسم سوم

صفحه: 23تا 44

نویسندگان: علی اکبر فیاض ،علی اکبر فیاض ،

کلیدواژگان: استصحاب ، استصحاب کلی قسم سوم ، شک در بقاء ، شک در حدوث ، یقین سابق. ،

3

عنوان: بررسی و نقد جدال محقق استرآبادی با اصولیون شیعه

صفحه: 45تا 60

نویسندگان:

کلیدواژگان: استرآبادی ، اصول ، قرآن ، روایات. ،

4

عنوان: بررسی «خیار غبن» از نگاه شیخ انصاری

صفحه: 61تا 80

نویسندگان: قدرت الله نیازی ،کریم کوخایی زاده ،

کلیدواژگان: خیار ، غبن ، غابن ، مغبون ، غبن فاحش ، جهل به قیمت ،

5

عنوان: بررسی تطبیقی شهادت خویشاوندان در فقه امامیه و حنفیه

صفحه: 81تا 98

نویسندگان: سیدحسن علوی ،

کلیدواژگان: شهادت ، گواهی ، خویشاوندان ، تهمت ، حنفیه ، امامیه ،