عکس نشریه

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه(ص)

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

محمد فاکر میبدی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

 

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره 3,دوره دوم پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: آیات ولایت در پژوهش‌های فریقین؛ شبهه‌ها و پاسخ‌ها

صفحه: 5تا 25

نویسندگان: عزت‌الله مولایی‌نیا ،شهید بانو نوری ،بتول ملکی ،

کلیدواژگان: آیات ولایت ، شأن نزول ، سیاق ، احتجاج ، امامت امام علی× ، شهادت ،

2

عنوان: بررسی نقدی – تطبیقی در تقسیم شیوه‌های (المناهج)* مباحث پژوهش‌های تفسیری

صفحه: 26تا 46

نویسندگان: خالد الغفوری ،

کلیدواژگان: روش؛ گرایش؛ شیوه؛ تفسیر؛ تقسیم. ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی روش و دیدگاه‌های علوم قرآنی مرحوم مغنیه و وهبه زحیلی در بحث مفاهیم اصول فقه * (درآینه تفاسیر «مواهب الرحمن» و «فی ظلال القرآن»)

صفحه: 47تا 68

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،کامران اویسی ،

کلیدواژگان: بررسی تطبیقی ، مغنیه ، زحیلی ، علوم قرآنی ،

4

عنوان: کارکردهای امنیتی نماز در قرآن کریم و روایات *

صفحه: 69تا 95

نویسندگان: محمد نقیب‌زاده ،علی علمی ،

کلیدواژگان: امنیت ، نماز ، قرآن ، امنیت ایجابی ، امنیت روانی ، امنیت اجتماعی ،

5

عنوان: پژوهش تطبیقی در روایات تقیه

صفحه: 96تا 120

نویسندگان: محمدصادق محسن‌زاده ،رضا اسلامی ،

کلیدواژگان: تقیه ، مشروعیت ، روایات ، اکراه ،