عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 17,دوره اول پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: ارزیابی مقالات قرآنی دائرة المعارف آمریکانا

صفحه: 9تا 30

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،سید احمد هاشمی علی آبادی ،

کلیدواژگان: قرآن ، دائرة المعارف آمریکانا ، استشراق ، وحی ، اعجاز ،

2

عنوان: ارزیابی پژوهش‌های جین دمن مک اولیف

صفحه: 31تا 52

نویسندگان: حسینعلی ترکمانی ،جواد محمدی ،

کلیدواژگان: جین دمن مک اولیف ، پژوهش‌های تفسیری ، قرآن ، تاریخ تفسیر ، شبهات. ،

3

عنوان: بررسی معنای وحی از منظر مستشرقان

صفحه: 53تا 88

نویسندگان: عبدالرضا باقی ،

کلیدواژگان: وحی ، مستشرقان ، قرآن ، مصدر وحی ، زبان‌شناختی‌ ، معرفت‌شناختی ، معنا‌شناختی. ،

4

عنوان: بررسی مقاله «ربا» در دائرة المعارف قرآن لایدن

صفحه: 89تا 112

نویسندگان: محمدجواد اسکندرلو ،صمد اسمی قیه‌باشی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ربا ، فقه معاملات ، معاملات ربوى ، اقتصاد ،

5

عنوان: نقد دیدگاه آونر گیلادی پیرامون «سرپرستی»

صفحه: 113تا 134

نویسندگان: مرضیه محصص ،سهیلا جلالی کندری ،

کلیدواژگان: قرآن ، ربا ، فقه معاملات ، معاملات ربوى ، اقتصاد ،