عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 16,دوره نهم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: اولویت‌های تولید از دیدگاه قرآن و روایات

صفحه: 9تا 28

نویسندگان: علی محمد میرجلیلی ،سمیه یوسفی ،

کلیدواژگان: قرآن ، روایات ، کار ، تولید ، اولویت‌های تولید ،

2

عنوان: تفسیر تاریخی قرآن کریم

صفحه: 29تا 49

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر تاریخی ، مبانی ، روش‌شناسی ،

3
4

عنوان: مدل کیهانی جهان مادی در قرآن

صفحه: 73تا 92

نویسندگان: سید عیسی مسترحمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مدل کیهانی ، مهبانگ ، گسترش جهان ، انقباض جهان ،

5

عنوان: شگفتی‌های آفرینش مورچه از منظر قرآن، نهج‌البلاغه و علم

صفحه: 93تا 120

نویسندگان: سید علی‌اکبر ربیع نتاج ،سیده فاطمه سلیمی ،سیده لیلا میرزایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نهج البلاغه ، حشره‌شناسی ، مورچه ، تفسیر علمی ،