عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 13,دوره اول پاییز و زمستان 1391

1

عنوان: بررسی مقاله پلورالیزم دینی و قرآن

صفحه: 11تا 31

نویسندگان: محمد جواد نجفی ،جواد محمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، استشراق ، تکثرگرایی دینی ، دایرة المعارف قرآن لیدن ، جین دمن مک اولیف ، کلیر وایلد. ،

2

عنوان: پیش‌فرض‌های مستشرقان در رابطه با تعارض قرآن و علم

صفحه: 33تا 54

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،علی اکبر فراهی بخشایش ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم ، تعارض ، پیش¬فرض ، مستشرقان. ،

3

عنوان: بررسی دیدگاه مستشرقان در مورد سیره و تاریخ‌نگاری (با رویکرد قرآنی)

صفحه: 55تا 65

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،حیدر پاسنگ ،

کلیدواژگان: قرآن ، سیره ، تاریخ نگاری ، سیره پژوهی ، مستشرقان. ،

4

عنوان: نقد دیدگاه مستشرقان درباره جنگ‌های پیامبر اعظم (با رویکرد قرآنی)

صفحه: 65تا 86

نویسندگان: حسین عبدالمحمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبر اکرم ، غزوات ، جهاد دفاعی ، مستشرقان. ،

5

عنوان: بررسی پژوهش مایکل سلز دربارة «معراج»

صفحه: 87تا 104

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،سیده معصومه فاطمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، معراج ، محمد9 ، دایرةالمعارف قرآن لیدن ، مایکل سلز ،