عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 18,دوره دهم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: بررسی مقاله قرآن از دایره المعارف اسلام

صفحه: 9تا 40

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،اکبر محمودی ،

کلیدواژگان: دایرة المعارف اسلام ، لایدن ، مقاله قرآن ، آلفورد تی وِلچ ، جیمز داگلاس پیرسون ،

2

عنوان: بررسی ترجمه قرآن کریم به زبان آلمانی

صفحه: 41تا 65

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،استفان فریدریش شفر ،

کلیدواژگان: ترجمه ، آلمان ، زبان ، قرآن کریم ،

3

عنوان: بررسی دیدگاه یوری روبین در باره گستره رسالت حضرت محمد

صفحه: 67تا 87

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،حسن رضایی هفتادر ،مهدی همتیان ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، یوری روبین ، گستره رسالت ،

4

عنوان: بررسی دیدگاه‌های علوم قرآنی ایکناس گلدزیهر

صفحه: 89تا 106

نویسندگان: فتحیه فتاحی‌زاده ،زهرا حلیمی ،

کلیدواژگان: مستشرقان ، ایگناس گلدزیهر ، گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان ، خاور‌شناسی. ،

5

عنوان: مستشرقان و مسئله تحریف

صفحه: 107تا 136

نویسندگان: احمد قرائی سلطان آبادی ،

کلیدواژگان: مستشرقان ، ‌تحریف ، قرآن ،‌ مسلمانان ،