عکس نشریه

مطالعات فلسفی کلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

دکترحسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

عبدالله صادقی

مدیر اجرایی:

سیدعلی واعظ زاده

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

شماره 3,دوره دوم بهار و تابستان 1392

1

عنوان: تبیین پلورالیزم دینی بر بنیاد تجربه دینی

صفحه: 3تا 28

نویسندگان: سید حسین همایون مصباح ،

کلیدواژگان: تجربه دینی ، پلورالیزم دینی ، تبیین ، زبان ، تعبییر و تفسیر ، صدق وکذب ،

2

عنوان: نگاهی نو به مسئله بعثت پیامبر اسلام

صفحه: 29تا 46

نویسندگان: محمد حسین پژوهنده ،

کلیدواژگان: بعثت ، پیامبر اعظم, ، دین اسلام ، بلوغ روحانی ، دین رأفت و رحمت ، آئین فطرت. ،

3
4

عنوان: وظایف و مسئولیت‌های حاکم در اسلام

صفحه: 113تا 172

نویسندگان: ابراهیم کوثری ،

کلیدواژگان: اسلام ، حکومت ، جامعه ، مردم ، وظیفه ، مسئولیت ، مبانی ، حکومت اسلامی ، شیوه. ،

5

عنوان: هرمنوتیک، نو اندیشی دینی و اجتهاد

صفحه: 161تا 182

نویسندگان: جهانگیر مسعودی ،

کلیدواژگان: هرمنوتیک ، نو اندیشی دینی ، اجتهاد ، نواندیشان متقدم ، نواندیشان متأخر. ،