عکس نشریه

گفتمان حقوقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره 5,دوره سوم بهار و تابستان 1393

1

عنوان: تفاوت قصاص مرد و زن در نفس و مادون نفس

صفحه: 3تا 34

نویسندگان: سید یحیی هاشمی ،

کلیدواژگان: قصاص ، نفس ، مادون نفس ، مرد ، زن. ،

2

عنوان: نگاهی به مدل‌های سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر در گلستان سعدی

صفحه: 35تا 56

نویسندگان: محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: سیاست جنایی ، دولت ، جامعه ، دولت اقتدارگرا و فراگیر ، سعدی ، گلستان ، تحلیل محتوا ،

3

عنوان: مبانی مجازات تکمیلی و تبعی در فقه و حقوق موضوعه

صفحه: 57تا 84

نویسندگان: سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: مجازات ، مجازات تکمیلی ، مجازات تبعی ، تعزیرات ،

4

عنوان: شرکت و معاونت در جرم «بررسی تطبیقی شرکت و معاونت در حقوق جزای انگلستان، آمریکا، افغانستان و ایران»

صفحه: 85تا 108

نویسندگان: سید متین محسنی ،

کلیدواژگان: شرکت ، معاونت ، مباشرت ، جرم ، تحریک ، تشویق ، تسهیل. ،

5

عنوان: بررسی تطبیقی شرکت و معاونت در فقه امامیه و حنفی

صفحه: 109تا 140

نویسندگان: سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: معاونت ، شرکت ، تبانی ، توافق ، ،