عکس نشریه

مطالعات قرائت قرآن

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره 2,دوره دوم بهار و تابستان 1393

1

عنوان: بررسی انگاره تواتر قرائات

صفحه: 9تا 40

نویسندگان: سیدرضا مؤدب ،علی‌رضا محمدی فرد ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، تایخچه قرائات ، تواتر قرائات ، قرائت عاصم ، روایت حفص. ،

2

عنوان: بررسی دیدگاه رژی بلاشر درباره قرائات قرآن

صفحه: 41تا 58

نویسندگان: مجید معارف ،

کلیدواژگان: قرآن ، اختلاف قرائات ، مصاحف صحابه ، رسم الخط عثمانی ، احرف سبعه ، قرائات هفتگانه ، ابن مجاهد ، رژی بلاشر. ،

3

عنوان: قرائت و تلاوت همراه با تدبر در قرآن

صفحه: 59تا 82

نویسندگان: مهدی رستم نژاد ،علی علیزاده ،

کلیدواژگان: قرآن ، تلاوت ، قرائت ، ترتیل ، تدبر. ،

4

عنوان: قرائات منسوب به اهل‌بیت(ع) در مجمع البیان

صفحه: 83تا 108

نویسندگان: محمدتقی دیاری بیدگلی ،شهلا نوری ،

کلیدواژگان: قرائات ، روایات تفسیری ، تحریف ، اهل بیت ، مجمع البیان ، امین الاسلام طبرسی. ،

5

عنوان: گستره جغرافیای تاریخی قرائات در جهان اسلام

صفحه: 109تا 128

نویسندگان: محمدرضا حاجی اسماعیلی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، اختلاف قرائات ، گسترۀ جغرافیایی قراءات ، کتابشناسی قرائت. ،