عکس نشریه

مطالعات قرائت قرآن

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره 3,دوره دوم پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: نقد دیدگاه محدث نوری در استلزام اختلاف قرائات با تحریف قرآن

صفحه: 11تا 30

نویسندگان: محمد فاکرمیبدی ،علیرضا محمدی‌فرد ،

کلیدواژگان: قرائات ، محدث نوری ، فصل الخطاب ، تحریف قرآن. ،

2

عنوان: شکل‌‌گیری علم قرائات از دیدگاه بلاشر

صفحه: 31تا 52

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،محمد مهدی اله‌وردیها ،

کلیدواژگان: قرائات ، بلاشر ، خاورشناسان ، استناد ، علم قرائت ،

3

عنوان: نقش زبان‌شناسی در شناخت وقف و ابتدا در قرآن

صفحه: 53تا 74

نویسندگان: محمدرضا حاج اسماعیلی ،محسن توکلی ،

کلیدواژگان: قرآن ، زبان‌شناسی ، وقف و ابتدا ، گروه واژگانی. ،

4

عنوان: بررسی دلایل تواتر قرائات رایج

صفحه: 75تا 101

نویسندگان: سید محسن کاظمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، تواتر ، شهرت ، قرائت ناس ، قرائت منزله ، قرائت معتبره. ،

5

عنوان: نواهای حرام در اسلوب موسیقیایی تلاوت

صفحه: 103تا 137

نویسندگان: حمید ایمان‌دار ،

کلیدواژگان: غناء ، صوت لهوی ، ترجیع ، تغنی ، الحان عرب ، تلاوت حرفه‌ای ،