عکس نشریه

مطالعات قرائت قرآن

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره 4,دوره سوم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: تطبیق دیدگاه‌های مفسران با ابوعمرو دانی و الحسینی در وقف و ابتدا

صفحه: 9تا 31

نویسندگان: کریم پارچه‌باف دولتی ،میثم معافی ،

کلیدواژگان: قرآن ، وقف و ابتدا ، تفسیر ، قرائت قرآن ، سوره شوری ، ابوعمرو دانی ، الحسینی. ،

2

عنوان: بررسی قرائت‌های غیرمشهور اهل بیت از منظر علامه طباطبایی

صفحه: 33تا 45

نویسندگان: مهدی رستم‌نژاد ،

کلیدواژگان: قرآن ، تعدّد قرائت ، قرائت مصطلح ، قرائت تنزیلی ، قرائت تفسیری ، قرائت نصّ ، علامه طباطبایی. ،

3

عنوان: بررسی و تحلیل نظرات فقهاء درباره جواز قرائات سبع در نماز

صفحه: 47تا 63

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،سید مجتبی رضوی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نماز ، قرائات هفت‌گانه ، جواز ، حجیت ، فقها ، فریقین. ،

4

عنوان: جایگاه روایت شعبه از عاصم نظر مفسرین امامیه

صفحه: 65تا 86

نویسندگان: احمد عابدی ،داود ترابی میبدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم قرائت ، ابوبکر بن عیاش ، روایت ، مجمع‌البیان ، تفاسیر شیعی. ،

5

عنوان: روایات ائمه معصومین و توهّم تحریف قرآن با نگاهی بر آرای علامه عسکر‌ی

صفحه: 87تا 110

نویسندگان: عبدالرضا زاهدی ،اعظم پاک اندیش ،

کلیدواژگان: قرآن ، اختلاف قرائت ، روایات منتقله ، توهم تحریف ، روایات تحریف‌نما ، علامه عسکری. ،