عکس نشریه

مطالعات فقه تربیتی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی فقه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره 07,دوره چهارم(راه تربیت) بهار و تابستان 1388

1

عنوان: موقعیت محبت در نظام اخلاقی و تربیتی اسلام

صفحه: 69تا 89

نویسندگان: رضا حبیبی ،

کلیدواژگان: محبت ، عشق ، اخلاقی و سیستم آموزشی ،

2

عنوان: آموزش مذهبی و چالش های مرتبط با آن در قرن بیست و یکم

صفحه: 90تا 126

نویسندگان: خسرو باقری ،

کلیدواژگان: آموزش - پویا - اصول و ارزشها ،

3

عنوان: اصول آموزش سیاسی در متون مذهبی و مراجع

صفحه: 127تا 163

نویسندگان: منصور میراحمدی ،

کلیدواژگان: استنباط - کتب مرجع - آموزش سیاسی ،

4

عنوان: مقدمه ای بر آموزش سیاسی از منظر قرآن کریم

صفحه: 167تا 185

نویسندگان: سید مهدی موسوی الیگودرزی ،

کلیدواژگان: قرآن - توسعه و پیشرفت - سیاست ،