عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره 31,دوره نهم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: تحلیل مبانی فقهی، حقوقی زورگیری

صفحه: 5تا 30

نویسندگان: محمدباقر گرایلی ،محمد مهدی حکاک‌زاده یزدی ،

کلیدواژگان: زورگیری ، محاربه ، اخاذی ، سرقت ،

2

عنوان: بررسی فقهی حدیث «جهات معایش عباد»

صفحه: 31تا 46

نویسندگان: مرتضی نوروزی ،

کلیدواژگان: معامله ، معایش ، سند ، دلالت ، حدیث ، حلال ، حرام. ،

3

عنوان: مبانی جرم انگاری تبلیغات تجاری نا سالم در فقه شیعه و حنفی (با نگاهی به قوانین ایران، افغانستان و انگلستان)

صفحه: 47تا 72

نویسندگان: سید عبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: تبلیغات تجاری ، اضرار به غیر ، تدلیس ، نَجَش ، معاونت در گناه ، تبلیغات تجاری گمراه‌کننده. ،

4

عنوان: واکاوی نهاد عاقله به عنوان استثنایی بر قاعده «وزر» در فقه و حقوق

صفحه: 73تا 90

نویسندگان: محمد رضا صفری ،

کلیدواژگان: عاقله ، دیه ، فقه امامیه ، فقه حنفی ، قتل خطایی ، قتل شبه عمد. ،

5

عنوان: قواعد عمومی «خیارات» از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

صفحه: 91تا 118

نویسندگان: احمد مرتاضی ،مهدی صفرخانی ،

کلیدواژگان: خیارات ، قواعد عمومی ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، قابلیت اسقاط ، ارث‌بری از خیار. ،