عکس نشریه

مطالعات آموزش زبان فارسی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

دکتر بهاءالدین اسکندری

سردبیر:

دکتر محمود مهرآوران

مدیر اجرایی:

احمد فرج اللهی

ویراستار علمی :

دکتر محمود مهرآوران

آدرس ایمیل:

farsimag@ilis.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی مطالعات آموزش زبان فارسی

شماره 1,دوره اول پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: نیازها و افق ها در توسعه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

صفحه: 11تا 35

نویسندگان: ابوالقاسم غیاثی زارچ ،فاطمه جعفری ،

کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ، زیرساخت های آموزش زبان دوم ، رویکرد ارتباطی ، توانش ارتباطی. ‏ ،

2

عنوان: آموزش افعال پیشوندی فارسی به ترک زبانان آذری از طریق تطبیق

صفحه: 37تا 57

نویسندگان: محمد مهرجویی ،یداله منصوری ،علی محمد پشتدار ،علی پدرام میرزایی ،

کلیدواژگان: زبان فارسی ، ترکی آذری ،افعال پیشوندی ،معادل سازی ، زمان ،

3

عنوان: تدوین محتوای خواندن برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان با استفاده از قصه‌های قرآن

صفحه: 59تا 82

نویسندگان: زهره کلانتری دهقی ،والی رضایی ،

کلیدواژگان: خواندن ، تهیه و تدوین مواد درسی ، محتوای درسی ، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ، قصه‌های قرآن ،

4

عنوان: تحولِ تاریخی واحد نحوی به واژة نو‌ در زبان فارسی

صفحه: 83تا 100

نویسندگان: حامد شکوفگی ،محرم اسلامی ،

کلیدواژگان: تحول تاریخی ، واحدهای نحوی ، واحدهای صرفی ، عروض ، تکیه ، فارسی ،

5

عنوان: چگونگی نگارش و حرکت گذاری عربی در آموزش زبان فارسی

صفحه: 101تا 121

نویسندگان: محمد حسن تقیه ،

کلیدواژگان: حرکت گذاری ، همزه نویسی ، رسم خط ، درست نویسی ، زبان فارسی ، زبان عربی ،