عکس نشریه

گفتمان حقوقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره 4,دوره دوم پاییز و زمستان 1392

1

عنوان: سیر تدوین قانون جزا در افغانستان

صفحه: 3تا 34

نویسندگان: سیدعلی موسوی ،

کلیدواژگان: افغانستان ، حقوق جزا ، قانون جزای عمومی ، تمسک القضات ، سیر تدوین حقوق جزا. ،

2

عنوان: واکاوی نقش انگیزه در عناصر جرم از نگاه قوانین کیفری افغانستان و ایران

صفحه: 35تا 62

نویسندگان: محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: جرم ، عناصر جرم ، انگیزه ، قانون جزای افغانستان ، قانون مجازات اسلامی ایران. ،

3

عنوان: خشونت خانوادگی علیه زنان در افغانستان؛ علل و راهکارها

صفحه: 63تا 110

نویسندگان: محمد موسی فکوری ،

کلیدواژگان: زنان ، خشونت ، خشونت خانوادگی ، انواع ، علل ، زمینه‌ها و راهکارها. ،

4

عنوان: مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان

صفحه: 149تا 178

نویسندگان: سیدعبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: مرور زمان کیفری ، سقوط مجازات ، حدود و قصاص ، تعزیرات. ،