عکس نشریه

گفتمان حقوقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره 3,دوره دوم بهار تابستان 1392

1

عنوان: عوامل و گونه‌های خشونت علیه زنان در افغانستان

صفحه: 3تا 42

نویسندگان: سیدیحیی هاشمی ، حمیده صابری ،

کلیدواژگان: آسیب‌شناسی ، عوامل ، گونه‌ها ، خشونت ، زنان ، افغانستان ،

2

عنوان: بررسی مجازات قتل فرزند توسط پدر در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

صفحه: 43تا 72

نویسندگان: محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: قتل ، قتل عمد ، پدر ، جد ، مادر ، فرزند ، مجنی علیه ، قصاص ، مجازات ، محاربه. ،

3

عنوان: منع ازدواج اجباری در نظام حقوقی، کیفری افغانستان

صفحه: 73تا 98

نویسندگان: سیدمحمد حسینی ،

کلیدواژگان: ازدواج اجباری ، منع خشونت ، منع ازدواج اجباری ، افغانستان ، زنان. ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی نکاح قبل از سن ازدواج در فقه و حقوق موضوعه افغانستان

صفحه: 99تا 124

نویسندگان: سیدحسن علوی ،

کلیدواژگان: بلوغ ، تزویج صغار ، سن ازدواج ، مصلحت ، آزادی فردی ، حقوق بشر.   ،

5

عنوان: بررسی تطبیقی تأدیب اطفال و کودک‌آزاری در فقه و حقوق موضوعه افغانستان

صفحه: 125تا 175

نویسندگان: سیدعلی موسوی ،

کلیدواژگان: کودک ، طفل ، کودک‌آزاری ، تنبیه بدنی ، تأدیب ، تربیت کودک. ،