عکس نشریه

مطالعات فلسفی کلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

دکترحسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

عبدالله صادقی

مدیر اجرایی:

سیدعلی واعظ زاده

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

شماره 6,دوره سوم پاییز وزمستان 1393

1
2

عنوان: رابطه حق و تکلیف

صفحه: 21تا 42

نویسندگان: محمدعلی فیاضی غزنوی ،

کلیدواژگان: حق ، تکلیف ، دئیسم ، خدامحوری ، نگاه سیستمی ، تلازم ، وحدت. ،

3

عنوان: نقد و بررسی نظریه حرکت دوگانه فضل الرحمن

صفحه: 43تا 60

نویسندگان: محمد علی واعظی ،

کلیدواژگان: فضل الرحمن ، مدرنیته ، حرکت دوگانه ، قیاس ،

4

عنوان: سیری در مبانی نظری سنّت‎گرایی

صفحه: 61تا 80

نویسندگان: حبیب الله حیدری ،

کلیدواژگان: سنّت ، سنّت‎گرایی ، تجدّد ، تجددّگرایی ، عقل ،

5

عنوان: رابطه دینداری وخرد ورزی

صفحه: 81تا 104

نویسندگان:

کلیدواژگان: دین ، عقل ، تعقل ، تدین ، خردورزی ، دینداری ، موانع دینداری ،