عکس نشریه

مطالعات فلسفی کلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

دکترحسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

عبدالله صادقی

مدیر اجرایی:

سیدعلی واعظ زاده

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

شماره 2,دوره اول پاییز زمستان 1391

1

عنوان: نقش خرد بشری در تفسیر قرآن به قرآن

صفحه: 3تا 24

نویسندگان: سید حسین همایون مصباح ،

کلیدواژگان: دلیل انسان ، قرآن به قرآن ، تفسیر ، معناشناسی ، مکانیسم ، توضیح ، نقش. ،

2

عنوان: مبانی معرفت‌شناختی «شبستری»

صفحه: 25تا 46

نویسندگان: سید محراب‌الدین کاظمی ،

کلیدواژگان: معرفت ، باور ، صدق ، توجیه ، معرفت دینی ، انسجام ، مطابقت. ،

3

عنوان: اجتهاد و نو اندیشی دینی

صفحه: 47تا 94

نویسندگان: سید عباس صالحی ،

کلیدواژگان: اجتهاد ، مذهب ، دین ، نواندیشی ،

4

عنوان: دیباچه‌ای بر مبانی قرآنی فلسفه علوم انسانی

صفحه: 95تا 140

نویسندگان: محمد‌رضا سنگ‌سفیدی ،

کلیدواژگان: اسلام ، علم ، انسان ، علوم انسانی ، مبانی غربی علوم انسانی. ،