عکس نشریه

گفتمان حقوقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره 6,دوره دوم پاییزو زمستان 1393

1

عنوان: نمایش انکار فرهنگ و مدنیت

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: سید یحیی هاشمی ،

کلیدواژگان: فرخنده ,جنایت,فرهنگ ،

2

عنوان: اقدامات تأمین و تربیتی از منظر فقه امامیه و حنفی و قوانین کیفری ایران و افغانستان

صفحه: 27تا 66

نویسندگان: محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: حالت خطرناک ، پیشگیری از جرم ، دفاع اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی ، کیفرهای حدی ، تعزیر ، فقه اسلامی ،

3

عنوان: اصل قانونی بودن حقوق جزا

صفحه: 67تا 104

نویسندگان: سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: اصل قانونی بودن ، جرائم ، مجازات ، قبح عقاب بلا بیان ، اصل اباحه ،

4

عنوان: حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران و افغانستان

صفحه: 105تا 132

نویسندگان: سید محمد موسوی ،

کلیدواژگان: جنین ، سقطجنین ، حمایت کیفری ، قانون جزای افغانستان ، قانون مجازات اسلامی ایران. ،

5

عنوان: مصونیت سیاسی از دیدگاه حقوق بینالملل با نگاهی به فقه و حقوق افغانستان

صفحه: 133تا 154

نویسندگان: سید محمد حسینی ،

کلیدواژگان: مصونیت ، مصونیت دیپلماتیک ، مصونیت از تعرض ، مصونیت قضائی ، کاپیتولاسیون. ،