عکس نشریه

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

شماره 1,دوره اول پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: تسامح فضائل نگاران در روایات فضائل اهل بیت

صفحه: 11تا 32

نویسندگان: محمد کاظم رحمان ستایش ،سید حیدر طباطبایی حکیم ،

کلیدواژگان: تسامح در ادله ، فضائل اهل بیت ، فضائل نگاری ، روایات «من بلغ». ،

2

عنوان: قواعد شناسایی احادیث سیره نزد فریقین

صفحه: 33تا 53

نویسندگان: مهدی مهریزی ،غلام‌حسین میر ،

کلیدواژگان: شناسایی سیره ، مقوّمات سیره ، استمرار سیره ، منطق عملی. ،

3

عنوان: نقش امام صادق در الغاء منع تدوین حدیث از منظر فریقین

صفحه: 55تا 66

نویسندگان: مهدی رستم نژاد ،

کلیدواژگان: منع تدوین ، تدوین حدیث ، امام صادق ، مالک بن انس ، حوزه حیره. ،

4

عنوان: عقیده راوی و اثر آن در پذیرش روایت

صفحه: 67تا 90

نویسندگان: حکمت جارح ،

کلیدواژگان: اعتقاد راوی ، اهل بدعت ، جرح و تعدیل ، احادیث فضائل. ،

5

عنوان: بررسی روش حاکم نیشابوری در تصحیح روایات فضائل

صفحه: 91تا 117

نویسندگان: یحیی الدوخی ،

کلیدواژگان: حاکم نیشابوری ، جرح و تعدیل ، تساهل ، شیوه‌های حدیثی ، فضائل اهل‌بیت ، حدیث غدیر ،