عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 8,دوره اول بهار و تابستان 1390

1

عنوان: اعجاز اقتصادی قرآن کریم

صفحه: 11تا 40

نویسندگان: سید مفید حسینی کوهساری ،

کلیدواژگان: قرآن ، اقتصاد ، اعجاز اقتصادی ، اعجاز علمی ،

2

عنوان: اعجاز تشریعی قرآن

صفحه: 41تا 76

نویسندگان: عبدالکریم بهجت‌پور ،حامد معرفت ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز ، تشریع ، قانون گذاری ، علم ،

3

عنوان: اعجاز اجتماعی قرآن با تأکید بر قوانین جامعه‌شناسی

صفحه: 77تا 104

نویسندگان: محمد رضا آقایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، جامعه‌شناسی ، اعجاز علمی ، اعجاز اجتماعی ، جامعه ، قانون ، سنت. ،

4

عنوان: اعجاز روانشناختی قرآن در گستره اجتماع

صفحه: 105تا 137

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،مصطفی احمدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، معجزه ،‌ روان‌شناسی ، اعجاز علمی ، اعجاز‌ روان‌ شناختی ، اجتماع ،

5

عنوان: «اعجازها و شگفتی‌های از قرآن» در «زیست جانوری»

صفحه: 139تا 172

نویسندگان: علی نصیری ،محمد رضا نقدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، معجزه ، اعجاز علمی ، زیست‌شناسی ، حیوانات. ،