عکس نشریه

مطالعات فقه تربیتی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی فقه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره 2,دوره اول پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: وظایف خانواده در تعلیم قرآن به فرزندان؛ بررسی فقهی

صفحه: 5تا 30

نویسندگان: علیرضا اعرافی ،احمد شهامت ،

کلیدواژگان: تعلیم ، تعلّم ، تعلیم قرآن ، تعلّم قرآن ، والدین ، صبیّ ، خانواده ، فرزندپروری ،

2

عنوان: بررسی مفهوم «ادب» و «تأدیب» و نسبت آنها با «تربیت» و واژه‌های مرتبط دیگر

صفحه: 31تا 56

نویسندگان: احمد امامی راد ،مصطفی محامی ،

کلیدواژگان: : سیره ، سنّت ، اخلاق ، عمل ، تهذیب ، تزکیه ، علم ،

3

عنوان: بررسی فقهی یاری‌رسانی به دیگران برای نیکی به تقواپیشگی

صفحه: 57تا 82

نویسندگان: جواد ابراهیمی ،مجید طرقی اردکانی ،

کلیدواژگان: اعانه ، بِرّ ، نیکی ، تقوا ، زمینه‌سازی ،

4

عنوان: بررسی فقهی وظایف والدین در آموزش نماز

صفحه: 83تا 102

نویسندگان: مهدی شکراللهی ،محمد جواد زرین ،

کلیدواژگان: عبادت ، تربیت عبادی ، آموزش نماز ، سیره ، کودک ، والدین ، حکم فقهی ،

5

عنوان: حجیت سیره تربیتی عقلا در فقه تربیتی

صفحه: 103تا 126

نویسندگان: سید نقی موسوی تیله بنی ،

کلیدواژگان: سیره عقلا ، حجیت شرعی ، بنای تربیتی عقلا ، امضای شارع ، روش‌شناسی فقه تربیتی ،