عکس نشریه

مطالعات اصول فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی (ص) العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

علی رحمانی فرد

مدیر اجرایی:

مجتبی جلیلی

ویراستار علمی :

احمد شهدادی نائینی

ویراستار انگلیسی :

جاوید اکبری

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

کارشناس تحریریه : محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

 

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی مطالعات اصول فقه امامیه

شماره 1,دوره دوره اول بهار و تابستان 1393

1

عنوان: سیر تحول عدم حجیت خبر واحد و نقش ابن ادریس در آن

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: ابن ادریس؛ خبر واحد؛ فتوای شاذ؛ حجیت. ،

2

عنوان: دیدگاه جدید پیرامون (نسبت تطبیقی افتراضی) بیان تصوری

صفحه: 27تا 48

نویسندگان: خالدالغفوری ،

کلیدواژگان: قاعده‌ فقهی ، قاعده‌ اصولی ، ورود ، تعارض ، حکومت ، تخصص ، تخصیص. ،

3

عنوان: عقل و کشف احکام شرعی

صفحه: 49تا 70

نویسندگان: هدایت حسین محصلی ،

کلیدواژگان: عقل؛ دلیل ‌عقلی؛ حکم ‌شرعی؛ فقه؛ شریعت؛ حکم. ،

4

عنوان: مفهوم جمله استثنائیه و موارد تطبیق آن

صفحه: 71تا 100

نویسندگان: علی ملکوتی ،حبیب الساعدی ،

کلیدواژگان: مفهوم؛ مفهوم استثناء؛ جمله استثنائیه؛ مدلول التزامی. ،

5

عنوان: تبادر، کارکردها و چالش‌ها*

صفحه: 101تا 128

نویسندگان: محمد رحمانی زرندی ،سید محسن کاظمی ،

کلیدواژگان: تبادر حاقی؛ تبادر اطلاقی؛ علائم حقیقت؛ ، مجاز مشهور. ،