عکس نشریه

مطالعات فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

یعقوبعلی برجی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره 1,دوره دوره اول پاییز و زمستان 1392

1

عنوان: بررسی خیارهای جاری در قرارداد استصناع

صفحه: 5تا 29

نویسندگان: عبدالله انصاری ،سید عباس موسویان ،

کلیدواژگان: بیع؛ قرارداد؛ استصناع؛ خیار؛ فسخ؛ قرارداد استصناع ،

2

عنوان: استحاله یا امکان مالکیت اعتباری انسان بر نفس (ذات) خود

صفحه: 31تا 53

نویسندگان: خالدالغفوری ،

کلیدواژگان: مالکیت تکوینی؛ مالکیت اعتباری؛ نفس (ذات)؛ منفعت؛ عمل؛ ذمه ،

3

عنوان: مبانی فقهی حرمت و نوع مجازات در جرایم سازمان‌یافته

صفحه: 55تا 78

نویسندگان: اسدالله روحانی ،سیدحسن وحدتی شبیری ،

کلیدواژگان: جرایم سازمان‌یافته؛ حرمت؛ حکم حکومتی؛ افساد فی الارض؛ تعزیر. ،

4

عنوان: کاشف یا ناقل بودن اجازه در عقد فضولی از دیدگاه فقه و حقوق

صفحه: 79تا 99

نویسندگان: عبدالله زکی ،یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: فضول؛ عقد فضولی؛ اجازه؛ کاشف؛ ناقل. ،

5

عنوان: بررسی حکم فقهی و حقوقی افترا و قذف در فضای مجازی

صفحه: 101تا 123

نویسندگان: حجت ارشاد حسینی ،مجید وزیری ،

کلیدواژگان: اینترنت؛ جرایم رایانه‌ای ، قذف و افترا ، جرایم علیه اشخاص ، قذف و افترای رایانه‌ای ،