عکس نشریه

مطالعات فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

یعقوبعلی برجی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره 2,دوره دوره اول بهار و تابستان 1393

1

عنوان: حکم تأسی به قیام امام حسین× در فقه شیعه

صفحه: 5تا 20

نویسندگان: عباس کعبی ،رضا خدابخش یوسفی ،

کلیدواژگان: امام حسین(ع)؛ قیام؛ تأسی؛ حرمت؛ جواز ،

2

عنوان: شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین

صفحه: 31تا 59

نویسندگان: عباس کعبی ،محمد‏نبی الهام ،

کلیدواژگان: حکم؛ حکومت اسلامی؛ حاکم اسلامی؛ ولایت؛ ولایت‌فقیه ،

3

عنوان: بررسی همکاری علما با حکام جور

صفحه: 61تا 81

نویسندگان: سبحان دانش ،محمدجواد نوروزی ،

کلیدواژگان: حکومت؛ حاکم؛ جائر؛ علما؛ همکاری‌ ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی جرم مشهود در حقوق ایران، فرانسه و لبنان

صفحه: 83تا 108

نویسندگان: جبار محمدی رزینی ،

کلیدواژگان: جرم؛ مشهود؛ مطالعه تطبیقی؛ اوصاف جرم مشهود؛ ارکان جرم مشهود. ،

5

عنوان: مسئولیت قراردادی و راه‌های جبران خسارت آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی، با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران

صفحه: 109تا 136

نویسندگان: سجاد شهباز قهفرخی ،

کلیدواژگان: مسئولیت قراردادی؛ ضمان؛ جبران خسارت؛ طرق جبران خسارت؛ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. ،