عکس نشریه

مطالعات فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

یعقوبعلی برجی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره 3,دوره دوره دوم پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: قلمرو قاعدة احسان

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: علی رحمانی سبزواری ،

کلیدواژگان: عمومیت احسان ، جلب نفع ، دفع مضرت ، غرض ضروری ، مباح. ،

2

عنوان: پژوهشی در ادلة معتقدان به رد در ارث و دلایل مخالفان

صفحه: 29تا 52

نویسندگان: خالدالغفوری ،

کلیدواژگان: ارث ، رد (بازگرداندن) ، عصبه ، فروض ، خویشاوندان (ذو الأرحام). ،

3

عنوان: نقش راهبردی تألیف قلوب در دیپلماسی عمومی

صفحه: 53تا 78

نویسندگان: محمدامین مبلغ ،

کلیدواژگان: تألیف قلوب ، قدرت نرم ، سیاست ، فقه سیاسی ، زکات ، نفوذ ، دیپلماسی. ،

4

عنوان: خمس، حق مالی مشترک یا وحدانی * (نقل و نقد قول مشهور)

صفحه: 79تا 102

نویسندگان: اسدالله عبداللهی جمی ،

کلیدواژگان: حق وحدانی ، حق مشترک ، منصب امامت ، حق الأماره ، ذی القربی ، عائلة امام ،

5

عنوان: گسترة دانش‌های واجب در اسلام

صفحه: 103تا 128

نویسندگان: محمدقدیر دانش ،

کلیدواژگان: علوم دینی ، علوم فنی و طبیعی ، حکم اولی ، حکم ثانوی ، حکم حاکم ،