عکس نشریه

مطالعات اصول فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی (ص) العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

علی رحمانی فرد

مدیر اجرایی:

مجتبی جلیلی

ویراستار علمی :

احمد شهدادی نائینی

ویراستار انگلیسی :

جاوید اکبری

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

کارشناس تحریریه : محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

 

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی مطالعات اصول فقه امامیه

شماره 2,دوره دوره اول پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: سیر تحول اصول فقه عملیه و نقش وحید بهبهانی و شیخ انصاری در آن

صفحه: 5تا 20

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: اصول فقه ، اصول عملیه ، نوآوری ، شیخ انصاری ،

2

عنوان: نقش فلسفه اسلامی در ارتباط با زیرساخت‌های دانش اصول فقه *

صفحه: 21تا 46

نویسندگان: علی رحمانی فرد ،علی عسکری وزیری ،

کلیدواژگان: فلسفه ، اسلام ، فلسفه اسلامی ، دانش ، اصول فقه ، زیرساخت‌ها ،

3

عنوان: عرف و نقش استقلالی و آلی آن در فقه و حقوق

صفحه: 47تا 76

نویسندگان: عزیزاللّه فهیمی ،محمد سلطانیه ،

کلیدواژگان: عرف ، کاربرد استقلالی ، کاربرد آلی ، فقه ، حقوق ، استنباط. ،

4

عنوان: قرائت تحلیلی – انتقادی از نظریه مقاصد شریعت در اندیشه غزالی

صفحه: 77تا 102

نویسندگان: علی سائلی ،محمدصادق فیاض ،

کلیدواژگان: فقه ، فقه اهل‏ سنت ، مقاصد شریعت ، غزالی ، حوزه‏های ما لا نص فیه ،

5

عنوان: تأملی بر نظریه انحصار حجیت عقل در مدرکات به حس و آرای محموده

صفحه: 103تا 124

نویسندگان: مهدی بزرگر ،

کلیدواژگان: حجیت عقل ، عقل بدیهی و نظری ، استرآبادی ، محقق اصفهانی ،