عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 9,دوره اول پاییز و زمستان 1390

1

عنوان: اعجاز فیزیکی قرآن

صفحه: 33تا 54

نویسندگان: سید حسین امیدیانی ،علی مولایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، فیزیک ، اعجاز فیزیکی ، اعجاز علمی. ،

2

عنوان: بررسی اعجاز ریاضی قرآن با تأکید بر اعجاز عددی

صفحه: 55تا 70

نویسندگان: مجید معارف ،قاسم شهری ،

کلیدواژگان: قرآن ، معجزه ، اعجاز علمی ، اعجاز عددی ، ریاضیات ، اعداد. ،

3

عنوان: درمان اعجازآمیز قرآن

صفحه: 71تا 90

نویسندگان: حسین علی علایی ،حسن رضا رضایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، درمان ، پزشکی ، حدیث ، اعجاز. ،

4

عنوان: بررسی اعجاز تربیتی قرآن

صفحه: 91تا 108

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تربیت ، اعجاز ، اعجاز تربیتی. ،

5

عنوان: بررسی اعجاز اخلاقی قرآن

صفحه: 109تا 124

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،اکبر محمودی ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز ، اخلاق ، اعجاز اخلاقی. ،