عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

شماره 16,دوره جدید تابستان 1394

1

عنوان: تروریسم نوین و پارادایم مبارزه فرهنگی

صفحه: 19تا 46

نویسندگان: سید سعید هاشمی نسب ،

کلیدواژگان: تروریسم ، جهانی شدن ، تروریسم نوین و موج چهارم تروریسم ، راهبردهای مواجه ، پارادایم فرهنگی. ،

2

عنوان: تحلیلی بر مهم‌ترین علل شکل‌گیری قیام مردمی تونس از منظر اقتصاد سیاسی 2011-2010

صفحه: 47تا 72

نویسندگان: عبدالرضا فیروزکلائی ،

کلیدواژگان: قیام مردمی تونس ، ساختار رانتی ، جوامع پویا ، اقتصاد سیاسی ، عوامل مختلف تولید رانت. ،

3
4

عنوان: وضعیت شناسی مسلمانان روسیه

صفحه: 101تا 132

نویسندگان: مرتضی اشرافی - مجتبی اشرافی ،

کلیدواژگان: فرهنگ دینی ، مسلمانان ، شیعیان ، جمعیت شناسی ، فدراسیون روسیه. ،

5

عنوان: آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی با تاکید بر آیات و روایات

صفحه: 133تا 158

نویسندگان: اکبر محمدباقری ،

کلیدواژگان: وحدت امت اسلامی ، تفرقه امت اسلامی ، اتحاد ، اختلاف ، آیات ، روایات. ،