عکس نشریه

گفتمان حقوقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره 7,دوره چهارم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: نسل‌کشی در حقوق بین‌المللی کیفری با تطبیق بر نسل‌کشی مسلمانان میانمار

صفحه: 5تا 44

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: نسل‏کشی ، نسل زدایی ، حقوق بین‌المللی کیفری ، دیوان بین‌المللی کیفری ، جنایات بین‌المللی ، مسلمانان میانمار. ،

2
3

عنوان: بررسی صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل و حقوق جزای افغانستان

صفحه: 81تا 116

نویسندگان: سید متین محسنی ،

کلیدواژگان: صلاحیت سرزمینی ، صلاحیت شخصی ، صلاحیت فراسرزمینی ، حقوق جزای بین‌الملل. ،

4

عنوان: تفسیر قوانین کیفری با رویکرد به قانون جزای افغانستان

صفحه: 117تا 138

نویسندگان: محمد مهدی یوسفی ،

کلیدواژگان: تفسیر قوانین ، افغانستان ، اصل قانونی بودن ، موسع ، مضیق ، قیاسی. ،

5

عنوان: بررسی جنون به عنوان یکی از اسباب رافع مسئولیت کیفری

صفحه: 139تا 156

نویسندگان: قنبر علی یوسفی ،

کلیدواژگان: بیمار روانی ، اختلال اراده ، نقص عقل ، جنون ، مجازات مجنون ، مسئولیت. ،