عکس نشریه

مطالعات فلسفی کلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

دکترحسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

عبدالله صادقی

مدیر اجرایی:

سیدعلی واعظ زاده

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

شماره 7,دوره چهارم بهار وتابستان 1394

1

عنوان: رؤیت خداوند در اندیشه شیخ طوسی;

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: عبدالحسین نوری ،

کلیدواژگان: اهل سنت ، اشاعره ، مجسمه ، امامیه ، ادراک بالبصر ، رؤیت. ،

2

عنوان: بررسی آثار و پیامدهای حرکت جوهری

صفحه: 33تا 52

نویسندگان: هادی هاشمی ،علی صالحی اردکانی ،

کلیدواژگان: حرکت جوهری ، حدوث و قدم ، متغیر و ثابت ، نفس. ،

3

عنوان: نگاهی به نظریه بداء

صفحه: 53تا 70

نویسندگان: علی مدد شریفی ،

کلیدواژگان: بداء ، قضا و قدر ، علم خدا ، نسخ ، قرآن کریم. ،

4

عنوان: سیری در مبانی نظری معاد از دیدگاه ملاصدرا

صفحه: 71تا 114

نویسندگان: حبیب‌الله حیدری ،

کلیدواژگان: معاد ، ملاصدرا ، نفس ، بدن ، جاودانگی ، تجرد ، بساطت. ،

5

عنوان: رابطه دین و تجربه دینی

صفحه: 115تا 144

نویسندگان: علی حسین جعفری ،

کلیدواژگان: تجربه دینی ، تفسیر تجربه دینی ، منشأ دین ، کثرت‌گرایی دینی ، وحی ، عقل. ،