عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 7,دوره اول پاییز و زمستان 1389

1

عنوان: چیستی و چالش‌های اعجاز علمی قرآن

صفحه: 11تا 44

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز ، علم ، معجزه علمی ،

2

عنوان: اعجاز مدیریتی قرآن

صفحه: 45تا 68

نویسندگان: امیر علی لطفی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مدیریت ، اعجاز علمی قرآن ، اعجاز مدیریتی ، نظریه. ،

3

عنوان: اعجاز تاریخی قرآن

صفحه: 69تا 91

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،قاسم شهری ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز ، اخبار غیبی ، اعجاز تاریخی ،

4

عنوان: اعجاز نجومی قرآن

صفحه: 93تا 129

نویسندگان: سید عیسی مسترحمه ،

کلیدواژگان: معجزه علمی ، معجزه نجوم ، تفسیر ، کیهان‌شناسی ، بهشت ، زمین. ،

5

عنوان: اعجاز رنگ‌ها در قرآن

صفحه: 131تا 164

نویسندگان: مهدی رستم‌نژاد ،مهدی نوید ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز ، اعجاز علمی ، اعجاز رنگ‌ها ، رنگ. ،