عکس نشریه

Message Of QURAN

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

Message Of QURAN

شماره 17,دوره هفتم بهار 1394

1

عنوان: معرفی دارالقرآن المصطفی تایلند مصاحبه با مسؤل دار القرآن شیخ محمد علی پراداب یات

صفحه: 5تا 9

نویسندگان: نمایندگی تایلند ،

کلیدواژگان: มุศฏอ ،ดารุล ،

2

عنوان: احکام قرآن อะห์กามกุรอาน

صفحه: 10تا 15

نویسندگان: نمایندگی تایلند ،

کلیدواژگان: กาม ، อะห์ ، รอาน ،

3

عنوان: روابط بین ادیان در دیدگاه قرآن ศาสนสัมพันธ์ในมุมมองของกุรอาน

صفحه: 16تا 30

نویسندگان: شیخ شریف هادی ،

کلیدواژگان: ، สัมพันธ์ ، มุมมอง ، ศาสน ،

4

عنوان: زندگی نامه آیة الله محمد باقر ملکی میانجی อายะตุลลอฮ์มุฮัมหมัดบาเกรมาลิกีมะยอนญี

صفحه: 31تا 35

نویسندگان: مترجم: خانم مریم پرداب یات ،

کلیدواژگان: ตุลลอฮ์ ، ยอนญี ، อายะ ،

5

عنوان: نقش اسرائلیات در تفسیر و حدیث قسمت دوم อิทธิพลของยิวที่มีต่อตัฟซีรและฮะดีษ

صفحه: 36تا 50

نویسندگان: شیخ محمد جواد ساوانگ وان ،

کلیدواژگان: อิทธิพล ، ของยิว ، ต่อตัฟ ،