عکس نشریه

پژوهشنامه کلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

مرتضی حسینی شاهرودی

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

احسان احمدی

آدرس ایمیل:

kalamjournal.miu@gmail.com

سید سلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    ساعات پاسخ گویی به نویسندگان محترم 9و 30 دقیقه تا 14 و 30 دقیقه می باشد باتشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه کلام

شماره 3,دوره دوم پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: معرفت لازم در اصول عقاید(اصول دین)

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: رحمت الله کریم زاده ،محمداسحاق عارفی ،

کلیدواژگان: اصول عقاید ، معرفت ، یقین منطقی ، اعتقاد جازم ، اعتقاد علی ما فی الواقع. ،

2

عنوان: حاکمیت اصل تطابق عوالم در تبیین«تجسم اعمال» در حکمت متعالیه

صفحه: 27تا 46

نویسندگان: نرجس رودگر ،

کلیدواژگان: تجسم اعمال ، تطابق عوالم ، معاد جسمانی ، حکمت متعالیه. ،

3

عنوان: واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفات

صفحه: 47تا 66

نویسندگان: محمدعلی رضایی کرمانی ،عباس اسماعیلی‌زاده ،حسن نقی‌زاده ،حمید ایماندار ،

کلیدواژگان: سلفیه ، اثبات صفات ، مبانی خاص ، راهبردهای ایجابی ،

4

عنوان: نقش رسول اکرم(ص)و امامان معصوم(ع)در تشریع احکام فقهی

صفحه: 67تا 88

نویسندگان: حسنعلی اخلاقی امیری ،هادی هاشمی ،

کلیدواژگان: تشریع ، احکام فقهی ،پیامبر اکرم, ، معصومان ،

5

عنوان: بررسی «توحید» از نظر سید حیدر آملی(ره) و امام خمینی(ره)

صفحه: 89تا 106

نویسندگان: عظیم حمزئیان ،علی سنایی ،طوبی رشیدی نسب ،

کلیدواژگان: عرفان نظری ، توحید ، تقسیمات توحید ، کیفیات توحید ، سید حیدر آملی ، امام خمینی(ره). ،