عکس نشریه

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه(ص)

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

محمد فاکر میبدی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

 

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره 4,دوره سوم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: بررسی تطبیقی کاربست هدف‌محور قواعد ادبی در تفسیر المیزان و تفاسیر اهل سنت*

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: محمدعلی میرعلی ،اعظم رضایی ،

کلیدواژگان: تفسیر المیزان ، علامه طباطبایی ، قواعد ادبی ، هدف‌محور ، فعالیت‌محور. ،

2

عنوان: نسخ تلاوت در بوته نقد

صفحه: 29تا 40

نویسندگان: غلام‌حسین اعرابی ،

کلیدواژگان: نسخ ، اقسام نسخ ، امکان وقوع نسخ ، نسخ تلاوت. ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی دلالت آیة «فاسئلوا اهل الذکر» بر مرجعیت علمی اهل‌بیت پیامبر’ از منظر مفسران فریقین*

صفحه: 41تا 60

نویسندگان: حسین عبدالمحمدی ،قاسم اسلامی ،

کلیدواژگان: اهل الذکر ، مرجعیت علمی ، اهل‌بیت^ ، اهل ، ذکر ،

4

عنوان: پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیه «فإذا فرغت فانصب» از منظر فریقین*

صفحه: 61تا 84

نویسندگان: سید محمود طیب‌حسینی ،

کلیدواژگان: بررسی تطبیقی ، سورۀ شرح ، آیه هفت ،متعلقات «فرغت» و «فانصب». ،

5

عنوان: بررسی تطبیقی کاربرد علوم ادبی در تفسیر المیزان و الکشاف (جزء اول قرآن کریم)*

صفحه: 85تا 110

نویسندگان: عزت‌الله مولایی‌نیا ،مریم مظفری ،

کلیدواژگان: المیزان ، کشاف زمخشری ، علوم ادبی ، قرآن کریم ، بررسی تطبیقی ، کاربرد. ،